Τρόπος αξιολόγησης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

  • Published

Τρόπος αξιολόγησης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) απαντώντας σε ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με την με αριθμ.  πρωτ. 44639/Δ2/09-04-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, για το Μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» (για την εισαγωγή́ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού́ Λυκείου, Γ ́ τάξης Εσπερινού́ Γενικού́ Λυκείου και Δ ́ τάξης Εσπερινού́ Γενικού́ Λυκείου), ως προς τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και την αξιολόγηση των μαθητών διευκρινίζει ότι σύμφωνα με:

1) το ΦΕΚ 2875/Β΄/05-07-2019 (Απόφαση Αριθμ. 106428/Δ2/02-7-2019) «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου», το οποίο αναφέρεται σε ζητήματα διδακτέας – εξεταστέας ύλης (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ  ΤΟ ΦΕΚ),

2) το ΦΕΚ 3164/Β΄/12-08-2019  «Τροποποίηση της 107268/Δ2/03-07-2019 Υπουργικής Απόφασης, ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ  ΤΟ ΦΕΚ) ,

3) το ΦΕΚ 4441/Β΄/03-12-2019 «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21»,(ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ  ΤΟ ΦΕΚ),

4) τις με αριθμ. πρωτ. 2376/Δ2/09-01-2020 «Συμπληρωματικές οδηγίες – διευκρινίσεις, σχετικά με τη διδασκαλία και αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)  (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

5) τη με αριθμ. πρωτ. 44639/Δ2/09-04-2020 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου», δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον τρόπο  αξιολόγησης  του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία». (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ)