Εισιτήριες Εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών Δυτικής Μακεδονίας 2019-2020

  • Published

Εισιτήριες Εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών Δυτικής Μακεδονίας 2019-2020

Οι εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 169/2006 και την Υ.Α. φ151/89700β6/5-9-2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ.Β΄) με ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη της Φλώρινας.

Εισιτήριες εξετάσεις:
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε τη διεξαγωγή των εισιτηρίων εξετάσεων από 23-25 Σεπτεμβρίου 2019.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου και είναι:
α) αίτηση συμμετοχής
β) αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου (τύπου ταυτότητας)
δ) αντίγραφο ταυτότητας.

Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν με ταχυμεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής και ο υπάλληλος που θα τα καταθέσει να έχει εξουσιοδότηση να παραλάβει το δελτίο υποψηφίου για να το στείλει στον/ην υποψήφιο/α. Τα έξοδα και των δύο αποστολών βαρύνουν τον/την υποψήφιο/α. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους/στις υποψήφιες από το Τμήμα.

Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου/της υποψήφιας σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Σε κάθε υποψήφιο/α παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας» το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία, αναγράφει τα ατομικά στοιχεία και έχει υπογραφεί από το γραμματέα του Τμήματος.

Αιτήσεις για την υπαγωγή στην κατηγορία «Άτομα με Ειδική Καλλιτεχνική Προδιάθεση» (Ταλέντα) ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποβάλλονται στο Τμήμα από 17 μέχρι και 28 Ιουνίου 2019.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Αίτηση συμμετοχής
β) Απολυτήριο Γυμνασίου
γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου
δ) Αντίγραφο ταυτότητας
δ) Φάκελο με εργασίες και ειδικότερα δέκα (10) ασπρόμαυρα σχέδια και πέντε (5) έργα με χρώμα σε διάσταση 50Χ70 εκ.

Σύμφωνα με τη με αριθμό Φ.151/50945/Α5 (ΦΕΚ 507/03-04-2015 τ. Β’) οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν στο εν λόγω σύστημα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους.
Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν με ταχυμεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Πατήστε εδώ για τις οδηγίες για τις εισιτήριες εξετάσεις.
Πατήστε εδώ για την αίτηση εισιτήριων εξετάσεων.